O SBORU

5d740d7e7288d5e423385134_bjb_logo2019neg

Název baptisté má svůj původ v řeckém slově označujícím "ponoření" neboli křest. Baptisté mají spolu s ostatními křesťanskými církvemi společné vyznání víry.

Baptisté věří, že každé společenství křesťanů, každý místní sbor je církví v pravém slova smyslu. Každý místní sbor je samostatný a nezávislý na jiných sborech nebo na nějakém nadřízeném orgánu. S těmi, kdo sdílejí stejné přesvědčení, se sdružujeme do Bratrské jednoty baptistů, Evropské baptistické federace a Světového svazu baptistů. Bratrská jednota baptistů není "baptistickou církví", ale je jednotou (svazem) jednotlivých místních církví.

Baptisté se nikdy nechtějí pokoušet přivést někoho k víře donucením. Rozhodnutí víry musí učinit každý naprosto dobrovolně. Požadujeme náboženskou svobodu pro všechny, pro věřící i nevěřící. Právě mezi baptisty vzniklo jedno z prvních hnutí za náboženskou svobodu, protože jsme si jisti, že před Pánem Bohem je za svůj život zodpovědný každý sám. Vzhledem k tomu, že odmítáme jakékoliv násilí ve věcech svědomí, požadujeme také důslednou odluku církve od státu. Spojení nebo podpora církve státní moci byla vždy v dějinách církví ke škodě.

Co je nejvyšší autoritou pro víru a život? Odpověď baptistů zní: "Bible". Písma svatá Starého a Nového zákona jsou Božím slovem, jsou naším průvodcem ve věcech víry i života. Bible není mrtvým literárním textem. Duch svatý nás vede k porozumění Bibli, vede nás k tomu, že jejími slovy nás oslovuje živý Bůh. A protože věříme, že Bůh dosud k lidem slovy této knihy promlouvá, proto jsou baptisté lidmi milujícími Bibli. Dozvídáme se z ní následující:

  • Pán Ježíš Kristus věčný, jednorozený Boží syn je jediným prostředníkem mezi Bohem a lidmi.

Jan 1,1-14  |  Filipským 2,9-11

  • Svou nevinnou, zástupnou obětí na kříži vydobyl všemu lidstvu odpuštění hříchů.

Židům 9,28; 10,14; 9,13-14  |  Římanům 5,8

  • Kdo uvěří této radostné zprávě, prosí Pána Ježíše Krista o odpuštění svých hříchů.

Jan 14,6  |  1.Janova 1,9

  • Dosahuje smíření s Otcem v nebesích a skutečný, věčný život.

Zjevení 3,20  |  Jan 1,12  |  1.Jan 1,7  |  Římanům 8,37-39

  • Byla smazána nejčernější minulost.

Římanům 1,20-32  |  Efeským 2,1-7

  • Kdo dosáhne jistoty odpuštění hříchů, ztrácí silácký postoj pýchy. Proto prosí Ježíše Krista, aby vstoupil do jeho života jako Pán a postaral se o jeho další požehnanou režii.

Římanům 8,32  |  Skutky 16,32-34  |  Galatským 1,11-13

  • Potom má své opodstatnění biblický křest. Je to krok víry, že stejná moc, která působila při vzkříšení Pána Ježíše z mrtvých, bude působit i v novém životě.

Marek 16,16  |  Skutky 2,38

  • Pán Ježíš Kristus tak činí prostřednictvím Ducha Svatého, kterého můžeme vědomě přijmout. On vypůsobí ovoce Ducha Svatého, kterého můžeme vědomě přijmout. On vypůsobí ovoce Ducha Svatého jako produkt zdravého křesťanského života. Dále zmocní k radostnému svědectví a k radostné práci dary Ducha Svatého

Lukáš 11,13  |  Galatským 3,2b  |  Skutky 2,38  |  Galatským 5,22  |  Skutky 1,8  |  Římanům 8,14-17  1.Korintským 12,1-11  |  Římanům 12,1-8